Regulamin FTS na Mistrzostwa Polski FTS Formacji Tanecznych

ZA ZGODĄ PREZESA FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO, KLUBOM NIEZRZESZONYM W FTS, KTÓRE ZAMIERZAJĄ WYSTAWIĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ FORMACJĘ ORGANIZATOR UDZIELI ZNIŻKI W OPŁACIE STARTOWEJ. Pierwszy zespół – 1000 zł, drugi zespół – 750 zł, trzeci zespół – 500 zł. Formacje muszą reprezentować jeden klub.

REGULAMIN

MISTRZOSTW POLSKI FTS FORMACJI TANECZNYCH

Turniej kwalifikujący do udziału w Mistrzostwach Europy i Świata 2015, 2016

Bydgoszcz, 2015-09-19


 1. CEL MISTRZOSTW:
 • wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS Formacji Tanecznych w stylu standardowym i latynoamerykańskim w kategoriach: dziecięcej, młodzieżowej, dorosłej na rok 2015;

 • wyłonienie reprezentantów Polski FTS Formacji Tanecznych w stylu standardowym
  i latynoamerykańskim na Mistrzostwa Europy i Świata w latach 2015 i 2016;

 • popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.

 1. ORGANIZATORZY:

 • Federacja Tańca Sportowego (FTS)

 • Uczniowski Klub Sportowy Bailamos

 • Studio Tańca Bailamos s.c.
 1. TERMIN I MIEJSCE:

19.09.2015 (sobota)
Hala sportowa Artego ul. Toruńska 59, Bydgoszcz

 1. ZASADY ORGANIZACYJNE:

Kategorie i styl:

Mistrzostwa rozegrane zostaną w następujących kategoriach:

 • dorosłej (powyżej 15 lat) – zaleca się aby większość tancerzy była urodzona w 1999 roku lub wcześniej;

 • młodzieżowej (do 15 lat) – każdy z tancerzy urodzony jest w 2000 roku lub później, dopuszcza się udział 2 członków formacji spoza tej kategorii wiekowej;

 • dziecięcej (do 12 lat) – każdy z tancerzy urodzony jest w 2003 roku lub później, dopuszcza się udział
  2 członków formacji spoza tej kategorii wiekowej.

Mistrzostwa przeprowadzone zostaną oddzielnie w stylach:

 • tańców standardowych;

 • tańców latynoamerykańskich.

Informacje organizacyjne:

 • Formacje uczestniczące w Mistrzostwach muszą się składać z 6-ciu do 8-miu par tanecznych.

 • W turnieju zezwala się na zmianę jednej pary na parę rezerwową lub dublera współpartnera.

 • Każdy tancerz może być członkiem tylko jednej spośród formacji uczestniczących w Mistrzostwach
  w danym stylu.

 • W przypadku uczestnictwa w Mistrzostwach więcej niż sześciu formacji w jednym stylu, przeprowadza się rundy eliminacyjne.

 • Dozwolonymi strojami członków formacji są stroje turniejowe aktualnie obowiązujące w sporcie tanecznym.

 • Czas trwania układu tanecznego powinien wynosić nie mniej niż 3 minuty, a nie więcej niż 4,5 minuty. Wejście i zejście nie są oceniane przez jury. Całość występu z wejściem i zejściem nie może przekroczyć 6 minut.

 • Dopuszcza się w trakcie wejścia i zejścia podnoszenia partnerki/partnera.

 • Układy choreograficzne w stylu standardowym muszą być oparte na minimum 4 tańcach tego stylu, przy czym dozwolone jest stosowanie do 16 taktów innego tańca, włączając w to tańce latynoamerykańskie.

 • Układy choreograficzne w stylu latynoamerykańskim muszą być oparte na minimum 4 tańcach tego stylu,
  przy czym dozwolone jest stosowanie do 16 taktów innego tańca, włączając w to tańce standardowe.

 • Formacje uczestniczą w obowiązkowych próbach technicznych w kolejności wyznaczonej
  przez organizatora w porozumieniu z sędzią technicznym.

 • Kolejność prezentacji konkursowych zostanie wyłoniona drogą losowania.

 • W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Federacji Tańca Sportowego.

Informacje techniczne:

 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone na parkiecie o wymiarach 16 x 20 m.

 • Wszystkie formacje uczestniczące w Mistrzostwach zobowiązane są do przygotowania nagrań muzycznych wysokiej jakości dostarczonych na płycie CD.

 • Organizator zapewnia 20 identyfikatorów (tancerze + opiekunowie) dla każdej formacji.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Mistrzostwa Polski FTS Formacji Tanecznych rozegrane będą w formule „open”. Możliwość startu
  w Mistrzostwach będą miały formacje reprezentujące kluby sportowe zrzeszone w FTS
  oraz niezrzeszone (lub zrzeszone w innych polskich organizacjach tanecznych). Opłata startowa
  dla formacji tanecznych reprezentujące kluby zrzeszone w FTS wynosi 500 zł, a dla pozostałych 1000 zł.
  Nominacje na Mistrzostwa Europy i Świata WDSF 2015 oraz 2016 nastąpią zgodnie
  z przepisami FTS.

 • W Mistrzostwach Polski FTS mogą uczestniczyć formacje, które wypełnią formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Mistrzostw Polski FTS – pod adresem: www.mistrzostwaformacji.bydgoszcz.pl – zakładka: zgłoszenie formacji oraz uiszczą opłatę startową w terminie do 7 września 2015 i prześlą zdjęcie formacji dobrej jakości, które jest niezbędne
  do przygotowania folderu Mistrzostw na adres mailowy studio@bailamos.pl.

Wpłatę należy uiścić na konto:

Studio Tańca Bailamos s.c. Robert Linowski Karolina Linowska
ul. M. Konopnickiej 28, 85-124 Bydgoszcz

30 1440 1215 0000 0000 1416 5867

z adnotacją: Opłata startowa MPFT – Bydgoszcz 2015.

 • Koszty ubezpieczenia przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia formacji pokrywają instytucje delegujące.

 • Klub przesyła na adres organizatora listę tancerzy formacji z podanymi numerami PESEL.

 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości.

 • Wszyscy tancerze FTS zobowiązani są do posiadania książeczek startowych.

 1. KOMISJA SĘDZIOWSKA

W skład Komisji Sędziowskiej wchodzą:

 • Sędzia Główny oraz Sędzia Techniczny

Robert Wota

 • Sędziowie punktujący:
 1. Katarzyna Goszka

 2. Antoni Grycmacher

 3. Kazimierz Kurzak

 4. Andrzej Mierzwa

 5. Jerzy Miotk

 6. Ewa Witos

 7. Zbigniew Zasada

Sędzia rezerwowy – Andrzej Golonka

 • Komisja skrutacyjna:

Dorota Gołębiowska

 1. BIURO ORGANIZACYJNE:

W czasie Mistrzostw działa Biuro Organizacyjne a w nim:

Kierownik Mistrzostw – Tomasz Jabłoński

Przedstawiciele organizatora lokalnego – Robert Linowski, Karolina Linowska

 1. OPIEKA MEDYCZNA:

Organizator zapewnia opiekę medyczną zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami.

 1. NAGRODY:

 • Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski FTS Formacji Tanecznych otrzymują medale ufundowane
  przez Zarząd FTS i puchary ufundowane przez organizatora;
 • wszystkie formacje otrzymują dyplomy.

 1. PROGRAM:

Program prób parkietu i program Mistrzostw zostanie podany po zamknięciu list startowych.
Program będzie dostępny na stronie:
www.mistrzostwaformacji.bydgoszcz.pl po 07.09.2015 r.

 1. BILETY WSTĘPU:

 • trybuny: 20 zł (bilet ważny cały dzień);

 • stoliki: 40 zł – miejsce przy stoliku (bilet ważny cały dzień).

Informacja, rezerwacja i zakup biletów na trybuny i do stolików:

Rezerwacja biletów on-line na trybuny poprzez stronę organizatora mistrzostw
www.mistrzostwaformacji.bydgoszcz.pl w siedzibie Studia Tańca Bailamos przy ul. Konopnickiej 28
w Bydgoszczy, tel. 52 37 37 516 oraz w dniu Mistrzostw w kasie biletowej na hali sportowej.

 1. FILMOWANIE I REJESTRACJA FOTOGRAFICZNA

Formacje zgłaszające swój udział w Mistrzostwach wyrażają na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatną zgodę na rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji
oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów na potrzeby organizowanych Mistrzostw, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach Mistrzostw.